అత్యాశ (Atyasa)

KathaSamputi (కథాసంపుటి)

22-05-2020 • 4 mins

అత్యాశ పరులకు అవమానం, దుఃఖం తప్పవు.