احمد یزدانی/ مسکن فرودستان

نفس عمیق

01-05-2021 • 1 hr 32 mins

در این اپیزود با احمد یزدانی کنشگر حوزه ی شهرسازی درباره مسائل مسکن اقشار فرودست گفت وگو کردیم

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
This Podcast Will Kill You
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Something You Should Know
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Wes Larson, Jeff Larson, Mike Smith | QCODE
The Confessionals
The Confessionals
Merkel Media