فرشاد اسماعیلی/ وکیل کارگران

نفس عمیق

04-08-2021 • 1 hr 33 mins

گفت و گو با فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و کنشگر حوزه کارگران)

محور گفت وگو

مسائل حقوقی و قضایی کارگران از قرارداد سفید امضا تا اعتصابات کارگری

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
This Podcast Will Kill You
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Something You Should Know
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Wes Larson, Jeff Larson, Mike Smith | QCODE
Science Friday
Science Friday
Science Friday and WNYC Studios
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
UAP Unidentified Alien Podcast
UAP Unidentified Alien Podcast
850WFTL | Hubbard Radio