(گفت‌ و گو با مزدک دانشور - صاحب نظر جامعه‌ شناسی پزشکی (قسمت دوم

نفس عمیق

19-12-2022 • 53 mins

قسمت دوم (پایانی) گفت و گو با دکتر مزدک دانشور -صاحب نظر جامعه‌ شناسی پزشکی

چرا برقراری عدالت در نظام بهداشت و درمان ایران یک ضرورت ملی است؟

صفحه ما در حامی باش کانال ما در تلگرام

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
This Podcast Will Kill You
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
Something You Should Know
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Wes Larson, Jeff Larson, Mike Smith | QCODE