نجمه واحدی/کنشگر حوزه زنان (قسمت سوم)

نفس عمیق

14-09-2021 • 1 hr 5 mins

ما فکر می‌کردیم مسأله «بدن زنان» دغدغه بخش خاصی از زنان روشنفکر باشه اما نجمه در این اپیزود ما را متوجه جایگاه خاص این مسأله در زندگی همه زنان کرد و زوایایی از موضوع را برامون باز کرد که .....

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
This Podcast Will Kill You
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network
Something You Should Know
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
The Confessionals
The Confessionals
Merkel Media
Mysterious Radio: Paranormal, UFO & Lore Interviews
Mysterious Radio: Paranormal, UFO & Lore Interviews
Mysterious Radio: Paranormal, UFO & Lore Interviews
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Tooth & Claw: True Stories of Animal Attacks
Wes Larson, Jeff Larson, Mike Smith | QCODE
UAP Unidentified Alien Podcast
UAP Unidentified Alien Podcast
850WFTL | Hubbard Radio
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters