EP63 去台灣玩心跳加速緊張刺激的運動

今日一齊講廣東話啦!

10-12-2023 • 24 mins

11月中去台灣玩~! 超級開心!玩到肌肉酸痛!因為去了玩三場卡丁車(高雄鈴鹿賽道樂園),並於台南初嘗棒球體驗,太魯閣棒壘球打擊館中華館廿四小時開放,非常方便!
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckt9rdgh723iy0956cqw6wv7f/commentsPowered by Firstory Hosting