album

Inner Point - Gesund & Schlank

9 songs (59 minutes)
1
Kapitel 01 - Intro
3:16
2
Kapitel 02 - Affirmation Tag 1
4:11
3
Kapitel 03 - Affirmation Tag 2
3:56
4
Kapitel 04 - Affirmation Tag 3
4:44
5
Kapitel 05 - Affirmation Tag 4
5:04
6
Kapitel 06 - Affirmation Tag 5
4:59
7
Kapitel 07 - Ausklang Tag
2:59
8
Kapitel 08 - Gute Nacht
3:45
9
Kapitel 09 - Subliminal Nacht
26:11