album

Imagine Me - Personalized Music for Kids: Kaiya

10 songs (21 minutes)
1
Imagine Kaiya as an Airplane Pilot (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
2:28
2
Imagine Kaiya as an Train Engineer (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
1:38
3
Imagine Kaiya as an Teacher (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
2:41
4
Imagine Kaiya as an Dentist (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
2:24
5
Imagine Kaiya as an Farmer (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
1:33
6
Imagine Kaiya as an Chimney Sweeper (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
2:07
7
Imagine Kaiya as an Circus Clown (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
1:18
8
Imagine Kaiya as an Firefighter (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
2:10
9
Happy Birthday to Kaiya (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
2:38
10
Santa's Christmas Message to Kaiya (Caiya, Ciya, Cya, Cyah, Kaya, Kiah, Kiya, Kya, Kyah)
2:17